Herindeling Fryslân 2018

7 gemeenten, 3 herindelingen en 1 herindelingsadvies

Op 1 januari 2018 willen 7 Friese gemeenten gaan herindelen: het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het voorstel is om deze gemeenten samen te voegen tot 3 nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Door de krachten te bundelen, kunnen we u beter bedienen in de toekomst. De 7 gemeenten hebben samen 1 voorstel voor deze 3 herindelingen gemaakt; het herindelingsadvies.

Herindeling Fryslân 2018

Waarom één herindelingsadvies voor 3 herindelingen?

De 7 gemeenten en de 3 herindelingen zijn verbonden door de opsplitsing van de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst zich namelijk op en wordt verdeeld over Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Daarom hebben de 7 gemeenten 1 herindelingsadvies opgesteld. De nieuwe gemeenten zien er zo uit:

1. Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel
2. Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en een deel van Littenseradiel
3. Waadhoeke: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels Littenseradiel

Wetsontwerp herindeling ook door Eerste Kamer

Het wetsontwerp was op dinsdag 7 maart aan de orde in de Eerste Kamer. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

Wetsontwerp door Tweede Kamer

Woensdag 8 februari is het wetsontwerp behandeld in de Tweede Kamer. Zoals verwacht is de behandeling van de wet voorspoedig verlopen. Dinsdag 14 februari werd gestemd en het voorstel aangenomen.

De ministerraad stemt in met herindelingsvoorstel

De ministerraad heeft op 2 september ingestemd met het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. Dat betekent dat de wetsvoorstellen nu ingediend worden bij de Tweede Kamer, op dat moment zijn de teksten ook openbaar. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2018.

Provincie akkoord met herindeling

Op 28 juni hebben Gedeputeerde Staten (GS) een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling. Samen met het herindelingsadvies van de gemeenten dient dit voor 1 juli aan de minister van BZK te worden verzonden.

Op de hoogte blijven van de herindeling in uw gemeente

Op deze website vindt u het herindelingsontwerp en ook het herindelingsadvies van de 3 nieuwe gemeenten. Op de website van uw eigen gemeente vindt u meer informatie over de herindeling. Klik daarvoor hierboven op het logo van uw gemeente.

De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsontwerp. Hierna ligt het document 8 weken ter inzage.

November 2015

De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies.

April 2016

Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.

April 2016

Provincie Fryslân stuurt herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Juni 2016

Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer.

September 2016 – mei 2017

Publicatie herindelingswet.

September 2017

Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de 3 nieuwe gemeenten.

22 November 2017
Eindpunt

Herindelingsgemeenten van start.

1 Januari 2018